nr. 72 din data 27.08.2009 privind acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren catre S.C.Electrica S.A.PE Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 72


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 august 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.16803 /2009 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


          In temeiul prevederilor HGR nr.90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reþelele electrice de interes public, distributia de energie electrica este un serviciu public si art.16 al.4 din Legea energiei electrice nr.13/2007;


          În baza prevederilor art.36 al.4 lit d. si art.45. al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Se acorda in folosinta gratuita catre S.C.Electrica S.A.PE Tarnaveni, pe perioada de 10 ani, suprafata de teren de 7 m.p. situata in Tarnaveni Cart.1 Decembrie 1918 si suprafata de 10 m.p. situata in Tarnaveni Piata Obor conform planurilor de situatie care fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                              Nistor Ovidiu   


 


 


                                                                                                      Contrasemneaza


           Secretar


        Stefan Blanaru