nr. 76 din data 27.08.2009 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


CONSILIUL LOCAL TARNAVENI


 


 


HOTÃRÂREA NR. 76


din 27 august   2009


 


privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni


 


 


Consiliul Local al municipiului Tarnaveni, intrunit in data de 27 august 2009,


         Vazand referatul nr.16191/2009, intocmit de d-na jr. Petru Mirela Oana, precum si adresa nr.15.859/30.07.2009 a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni,


privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare,


Având în vedere prevederile:


– OUG nr.53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare SAMTID-B, care stipuleaza ca operatorii regionali vor aplica tarife unice pe intreaga arie de operare,


– Contractului de Delegare de Gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune Mures/Harghita, semnat la data de 13.11.2006, avizat de ANRSC cu actul nr.4.142/04.10.2006,


      – Actului ANRSC nr. 4905055/SB/13.07.2009, prin care avizeaza nivelul preturilor/tarifelor ce urmeaza sa le practice S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni


           În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administraþia publicã localã, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art.1. Se aprobã urmatoarele preturi si tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa, de canalizare-epurare ape uzate menajere si canalizare ape pluviale, prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni:


 

Denumirea serviciului public


Pret/Tarif aprobat


lei/mc


cu TVA


fara TVA


1


2


Apa potabila


2,70


2,27


Canalizare-epurare ape uzate menajere


1,78


1,50


Canalizare ape pluviale


0,71


0,60


 


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni si conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni.


 


 


                          Presedinte de sedinta


                              Nistor Ovidiu   


 


Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru