nr. 69 din data 27.08.2009 privind modificarea componentei consililului local al municipiului Tarnaveni.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


 


         


 


H O T Ã R R E A  nr. 69


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27august 2009;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Târnãveni, înregistrat sub nr.16805/2009;


          In temeiul prevederilor art.9 al.2 lit. a si  h1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali si art.96 al.9 din Legea alegerilor locale nr.67/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni ia act de incetarea mandatului de consilier al d-lui Onose Gheorghe Ovidiu.


Art.2. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni declara vacant un mandat de consilier ales pe lista PNL.


          Art.3.Se valideaza in funcþia de consilier local dl.Klein Robert.


          Art.4.Se completeazã Comisia Economica din cadrul Consiliului local Târnãveni cu dl. consilier Klein Robert.


 


 


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                              Nistor Ovidiu   


 


 


Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru