nr. 71 din data 27.08.2009 privind aprobarea organigramei ºi a statelor de funcþii ale serviciilor publice de interes local ale municipiului Târnãveni

ROMÂNIA                                                                                                 


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                  


                                     


HOTÃRÂREA nr. 71

 


 


          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 mai 2008;


          Vãzând expunerea de motive prezenta de Serviciul O.S.R.U. înregistratã sub nr. 16407/07.08.2009                                      ;


          În temeiul OG nr. 162/2008, a Legii nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;


          In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art. 1. Se aprobã organigrama ºi statele de funcþii ale serviciilor publice de interes local ale municipiului Târnãveni, conform anexelor 1 -14, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.


 


 


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                              Nistor Ovidiu   


 


 


 


 


Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru


 


 


 Anexe 1 – 15