nr. 82 din data 27.08.2009 privind desemnarea persoanelor insarcinate cu completarea registrelor agricole.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 82


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 august 2009;


          Vãzând referatul intocmit de referent Popa Maria Tania înregistrat sub nr.
17148 /2009
;


          In temeiul prevederilor  Ordinului nr.344/239/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011 (pct.7) ;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã persoanele care au sarcina completãrii, þinerii la zi ºi centralizãrii datelor din registrul agricol dupa cum urmeaza:


          Popa Maria Tania – referent


          Moga Marioara – referent


          Bleza Mirela – referent


 


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                                Nistor Ovidiu   


 


 


 


Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru