nr. 70 din data 27.08.2009 privind rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2009.

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR. 70


 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 august 2009;


Vãzând referatul nr.17251/2009, intocmit de Sef  Serviciu Buget-Contabilitate, ec. Muth Rodica, 


             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


HOTÃRÃșTE:


 


 


 


Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2009, conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Plata salariilor personalulului medical din cadrul Serviciului Public de Asistenta Medicala Comunitara se va efectua in masura virarii sumelor cu aceasta destinatie de la Ministerul Sanatatii Publice prin Directia Judeteana de Sanatate Publica Mures.


 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                          Presedinte de sedinta


                                Nistor Ovidiu   


 


 


 


Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru


 


 


 Anexa – Rectificare buget