nr. 0 din data 27.08.2009 Consilier Ing. Ioan Muntean Consilier Ing. Ioan Muntean RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2008 în cadrul Consiliului Local Târnãveni.

CONSILIUL LOCAL


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI                                                    Consilier


                                                                                               Ing. Ioan Muntean


 


 


 


RAPORT DE ACTIVITATE


pentru anul 2008 în cadrul Consiliului Local Târnãveni.


 


 


      Subsemnatul Ing.Ioan Muntean, consilier municipal în cadrul Consiliului Local al municipiului Târnãveni, în baza Legii 215/2001, privind administraþia localã, art.52, alin.4, prezint urmãtorul raport de activitate pentru anul 2008:


             Activitatea de consilier s-a desfãºurat pe cele douã etape, respectiv ianuarie-mai 2008, în consiliul din legislatura 2004-2008 ºi respectiv în noul consiliu local în care am fost reales în iunie 2008.   


          Am participat la toate ºedinþele ordinare ºi extraordinare desfãºurate pe parcursul anului 2008.


          Am analizat în cel mai mic detaliu, documentele puse la dispoziþie  pentru fiecare ºedinþã, de regulã cu 6-7 zile înaintea ºedinþei fixate pentru ultima zi de joi a fiecãrei luni ºi nu numai acestea, ci tot ceea ce presupunea informaþii legate de acestea.


          Am trecut fiecare problemã în discuþie, de pe ordinea de zi, prin filtrul legilor în vigoare, verificând dacã, referatele de susþinere sau cele de specialitate ºi mai ales dacã proiectele de hotãrâre sunt fãcute în spiritul legilor, sub auspiciul cãrora se înscriu, sens în care, am cãutat, consultat ºi analizat, literatura de specialitate, pagini de internet, nenumãrate pagini, pentru ca decizia ºi votul meu sã se înscrie în realitatea social-economicã a urbei noastre ºi în spiritul legii.


          Ca urmare atitudinii din aliniatul precedent, am considerat ºi cred cã votul în Consiliul Local, vis-à-vis de orice problemã a comunitãþii pusã în discuþie, nu poate fi decât unul ancorat în realitatea localã, ca rãspuns al unei probleme concrete a urbei, în interesul cetãþeanului, ºi pe aceste considerente, votul consilierului local, cred cã, nu poate avea coloraturã politicã.


          Am activat în cadrul a 2 comisii de specialitate de mare importanþã pentru evoluþia urbei noastre, Comisia Economicã, în care cred cã mã regãsesc prin vocaþia, profesia ºi experienþa mea profesionalã, dar în egalã mãsurã ºi în Comisia Edilitarã, ca fiu al oraºului ºi în spiritul  patriotismului local.


          Am contribuit în cadrul dezbaterilor în comisiile de specialitate, pentru a alege cea mai bunã decizie pentru comunitatea noastrã, care sã fie promovatã ºi aprobatã în ºedinþele de consiliu local, pe baza unor argumente, rezultate din analize temeinice, calcule ºi cifre prezentate ca suport, ca om al cifrelor ºi parametrilor demonstraþi de realitate, fie ea, industrialã, economicã sau socialã.


-Am exprimat ºi susþinut diverse luãri de poziþie în fiecare ºedinþã de consiliu, 2-4 intervenþii/ºedinþã, care la 12 ºedinþe ordinare ºi 9 ºedinþe extraordinare, deci 21 de ºedinþe de consiliu, se traduc în peste 50 intervenþii ºi luãri de cuvânt, în cadrul dezbaterilor pentru.117 proiecte de hotãrâre supuse dezbaterilor.


    -Am avut intervenþii ºi iniþiative privind:


– îmbunãtãþirea Regulamentului de Funcþionare al Consiliului Local, îmbunãtãþirea calitãþii documentelor supuse spre analizã consiliului, modului de întocmire ºi redactare al acestora.


  am susþinut permanent problemele de reabilitare a infrastructurii oraºului nostru.Graþie ºi datoritã intervenþiilor ºi insistenþelor mele de aproape trei ani, s-au realizat:


-reabilitarea strãzii Bradului, susþinutã pe principiul “Respect pentru vii ºi pentru morþi!”.


-canalizare pe strada Pref.Vasile Moldovan, proiectare, cu execuþie 2009.


-apã curentã pe str.Armatei, partea stângã, sens spre Mediaº, proiectare, cu execuþie în 2009.


-asfaltare Cartier Pãcii, în program reabilitare, strada Pãcii, proiectare urmeazã execuþie


-apã curentã pe str.Gruieþe,


  am intreprins acþiuni privind susþinerea ºi integrarea în societate a copiilor cu dizabilitãþi psihomotorii.


  am susþinut permanent necesitatea ºi oportunitatea comunicãrii optime ºi continue cu cetãþeanul prin toate mijloacele ºi massmedia posibile, purtãtori de cuvânt ai Instituþiei Primãriei ºi Consiliului Local, apariþii TV, radio, buletine informaþionale ale municipalitãþii, etc.


  am susþinut în calitate de coautor, toate acþiunile desfãºurate în cadrul Comitetului de Infrãþire din cadrul Consiliului Local.Am încercat ºi sigur am reuºit, cu ocazia festivitãþilor de sãrbãtorire a 10 ani de înfrãþire cu Ronchin, din mai la Târnãveni ºi octombrie la Ronchin, sã demonstrãm cã România are ºi o altã faþã, cu o istorie ºi o culturã de apreciat ºi cã românii sunt mesagerii unei civilizaþii ºi culturi, cu nimic mai prejos decât a partenerilor, lor europeni.


Orice contact cu partenerii de dialog, francezi, germani sau englezi a însemnat, noi deschideri spre lume, spre Europa în care trãim ºi


s-a tradus în contactul nemijlocit al cetãþenilor urbei noastre ºi în special al tinerilor, în proporþie de 80 %, în toate delegaþiile, cu scopul clar definit, pentru pregãtirea ºi formarea lor pentru o Europã unitã, fãrã graniþe de limbã ºi percepþii asupra lumii înconjurãtoare.


  am susþinut iniþiative privind lucrãri de infrastructurã, drumuri, apã, canalizare.M-am preocupat de modernizarea strãzilor ºi reþelelor de transport sens în care s-au pus pe rol acþiuni de modernizare a intersecþiei din Piaþa Victoriei, dublarea podului peste Târnava Micã, realizarea studiului de trafic pentru rezolvarea blocajelor în traficul de tranzit ºi penetraþie în municipiul nostru, acþiuni ce vor continua ºi în 2009.


  am avut diverse întâlniri cu cetãþenii, planificate sau spontane ºi nenumãrate interpelãri ºi solicitãri de diverse explicaþii privind problematica oraºului, la care am îmcercat sã rãspund cu informaþiile avute la dispoziþie ºi pe care le-am adus la cunoºtinþa Consiliului Local, de fiecare datã ºi cu fiecare ocazie.


  am avut iniþiative ºi intervenþii pentru stabilirea celor mai bune ºi eficiente cãi de comunicare cu cetãþeanul urbei, de la buletine informaþionale periodice ale municipalitãþii ºi pânã la posibilitatea transmiterii în direct, on-line, a ºedinþelor de consiliu, pentru cunoaºterea de cãtre fiecare cetãþean a hotãrârilor din consiliu, care îl privesc direct ºi a vieþii social-economice ºi culturale a comunitãþii în care trãieºte.Ca urmare ºi a susþinerii mele la ora actualã toate ºedinþele sunt înregistrate pe suport electronic ºi toate materialele de ºedintã, pregãtirea, desfãºurarea lor ºi hotãrârile luate sunt afiºate pe site-ul Primãriei.


 


          Observaþii, sugestii ºi propuneri, considerate necesare, pentru îmbunãtãþirea activitãþii în Consiliul Local ºi eficienþei acestuia pentru perioada urmãtoare:


– îmbunãtãþirea calitãþii documentelor, materialelor prezentate, ca fond ºi formã, argumentelor din referatele de specialitate, menite la luarea celei mai corecte decizii prin votul consilierului.


  lipsa uneori a referatelor de specialitate dar mai ales insuficienþa informaþiilor oferite, au îngreunat major, luarea deciziilor ºi votarea unor proiecte de hotãrâri.


– lipsa prezentãrii motivaþiilor legale, în diverse situaþii, argumentelor ºi mai ales a legii ºi articolului de lege care conduce, sprijinã proiectul de hotãrâre ºi implicit, direcþioneazã decizia ºi votul unui consilier.


-desfãºurarea ºedinþelor de consiliu, uneori, “dezlânate”, intervenþiile fãrã înscrieri la cuvânt ºi respect pentru cei din salã, întreruperilor, intervenþiilor nepotrivite ca aspecte constatate, conduc la concluzia necesitãþii unei anumite rigurozitãþi ºi þinute, în care rolul preºedintelui de ºedinþã, (care nu trebuie sã se “lase depãºit de evenimente” ºi cursul discuþiilor) este primordial, precum ºi limitarea unor luãri de cuvânt, care nu au legãturã cu subiectele de pe ordinea de zi, inducând voit spre direcþii de interes sau viziuni strict personale.


 


                               Târnãveni, 08 iunie 2009


 


                                                 Consilier-Ing.Ioan Muntean