CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PE DURATA DETERMINATA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ CONCURS PENTRU OCUPAREA


 


  UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  PE  DURATA DETERMINATÃ


LA  SERVICIUL PUBLIC  COMUNITAR ASISTENÞÃ MEDICALÃ


 


CONDIÞII :


 


         studii  :  absolvent (a) a liceului sanitar sau scoala postliceala sanitara ;


         specializare- asistent medical generalist;


   experienta in specialitate de minim 3 ani ;


         cunostinte operare  pe calculator ;


 


CONCURSUL  CONSTÃ DIN PROBA SCRISÃ șI INTERVIU


 


ACTE NECESARE:   CERERE;


     COPIE ACT STUDII ;


     RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA;


     COPIE ACT IDENTITATE ;


     CAZIER JUDICIAR;


     CURRICULUM  VITAE;


   COPIE DE PE CARNETUL CE MUNCÃ;


   CERTIFICAT MEDICAL  CARE Sà ATESTE Cà ESTE APT PENTRU  PRESTAREA MUNCII.


 


 LOCUL DESFÃșURÃRII CONCURSULUI 


   –   sediul instituþiei, camera  6


 DATA șI ORA DESFÃșURÃRII CONCURSULUI :


   25.09.2009 ora 10,00 – se va desfãºura proba scrisã ;


–   28.09.2009 ora 10,00 – se va desfãºura proba practicã ºi interviul. La aceastã probã pot participa candidaþii care la proba scrisã au obþinut minim nota 7.


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PÂNÃ LA DATA DE  23.09.2009 ORA 15.


RELAÞII SUPLIMENTARE șI BIBLIOGRAFIA SE POT OBÞINE LA CAM. 26 – SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE, TEL. 443400 int. 35


                 


 


 PRIMAR,


Ing. Matei Alexandru-Adrian


 


 


 


BIBLIOGRAFIE


 


 
  • Ordinul nr. 916/2006 privind  supravegherea ºi controlul infecþiilor nozocomiale;
  • Ghid de nursing – sub redacþia  Lucretia Titirca ,  Editura “Viaþa Medicalã Româneascã”;
  • Urgenþe medico-chirurgicale Sinteze– Lucretia Titirca ;
  • Nursing-Tehnici de evaluare ºi îngrijiri acordate de asistenti medicali – sub redactia  Lucretia Titirca – Editura Viata Romaneasca;
  • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduitã al personalului contractual, cu  modificãrile ºi completãrile ulterioare.


 


 


METODOLOGIA PRIVIND MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE


 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL


 DIN CADRUL  SERVICIULUI  PUBLIC  COMUNITAR ASISTENTA MEDICALA


 


          In conformitate cu prevederile legii nr. 53/2003 Codul Muncii si ale Anexei nr. 12 din HGR 281/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Municipiului Tarnaveni, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de asistent medical principal- durata determinata, din cadrul Serviciului Public Comunitar de Asistenta Medicala.


 


          DESFASURAREA CONCURSULUI :


          Candidatii admisi , in urma verificarii dosarelor, vor sustine o proba scrisa, o proba practica si interviu.


 


          Proba scrisa :


 


   este eliminatorie, nota minima de promovare va fi 7 ;


   va consta dintr-un set de intrebari din tematica de concurs;


  timpul pentru proba scrisa va fi comunicat candidatilor la inceputul acesteia si va fi consemnat in procesul-verbal de concurs;


   intrarea candidatilor in sala de concurs se va face la ora 9,50 a.m., pe baza actului de identitate;


   fiecare candidat va avea asupra  sa buletinul de identitate, pix  cu pasta albastra;


   candidatii care nu sunt prezenti la acordarea subiectelor, nu mai au acces  in sala de concurs;


   la predarea lucrarii, candidatii vor semna tabelul intocmit in acest sens;


   lucrarea se secretizeaza cu etichete, se stampileaza  si se semneaza de presedintele comisiei de concurs;


 


          Elaborarea subiectelor de concurs se va  face in dimineata zilei examinarii, de catre comisia nominalizata in acest scop.


         Corectarea se va face de catre comisia de concurs intrunita in plen


         Rezultatul probei scrise se va afisa la avizierul unitatii in data de  25.09. 2009 ora 15,00.


          Rezultatele probei scris se pot contesta pana la data de 28.09.2009 ora 9,00. Acestea este obligatoriu sa fie inregistrate la  registratura institutiei.


          Rezultatul contestatiei se va afisa la sediul institutiei  la ora 9,45.


 


Proba practica si interviu :


 


          – se va desfasura in data de 28.09.2009 ora 10,00;


          – la aceasta proba pot participa candidatii care la proba scrisa au obtinut minim nota 7,00;


          – candidatii vor intra in sala de concurs individual, conform catalogului si pe baza actului de identitate;


          – proba  practica consta  in verificarea cunostintelor de operare PC ( excel, Windows)


          – nota de promovare : minim 7,00


          Atat proba scrisa cat si cea orala vor fi notate cu note de la 1-10.


          Desfasurarea concursului precum si rezultatul acestuia vor fi consemnate intr-un proces-verbal, intocmit de catre secretarul comisiei de concurs si semnat de membrii acesteia.


 


          Rezultatul final al concursului se va afisa la sediul primariei in data de  28.09.2009 ora 15,00.


          Contestatiile se pot depune la  registratura Primariei Municipiului Tarnaveni, in termen  de  2 zile de la afisarea rezultatelor, iar institutia va raspunde la contestatii in termen de 2 zile de la inregistrarea acestora.