Anunt de participare numarul 87125/22.09.2009 – SF si PT: Statie de pompare str Frumoasa; Retea de canal menajer str. Paltinis; Retea de canal menajer si pluvial str. Industriei; Retea de canal pluvial str. Raului si 1 Decembrie 1918; Retea de canal

Anunt de participare numarul 87125/22.09.2009

Detalii procedura
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tarnaveni
Numar anunt de participare: 87125 / 22.09.2009
Denumire contract: SF si PT: Statie de pompare str Frumoasa; Retea de canal menajer str. Paltinis; Retea de canal menajer si pluvial str. Industriei; Retea de canal pluvial str. Raului si 1 Decembrie 1918; Retea de canal menajer intre Ruck si str. CFR; Extindere retea de canal menajer str. V. Moldovan si str. Bailor
Stare procedura: In desfasurare
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Mirela Modorcea , Tel.  0265/443400 , Email:  office@primariatarnaveni.ro, Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro  


I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SF si PT: Statie de pompare str Frumoasa; Retea de canal menajer str. Paltinis; Retea de canal menajer si pluvial str. Industriei; Retea de canal pluvial str. Raului si 1 Decembrie 1918; Retea de canal menajer intre Ruck si str. CFR; Extindere retea de canal menajer str. V. Moldovan si str. Bailor
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Servicii
12 – Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Tarnaveni
Codul NUTS: RO1 – Macroregiunea unu
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va executa SF si PT Retele da canalizare menajera si pluviala si o statie de pompare pe strazile mentionate, in municipiul Tarnaveni
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


79314000-8 – Studiu de fezabilitate (Rev.2)
71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Str. Paltinis (150 ml), Str. Raului- 1 Decembrie 1918 (450 ml), Str. Industriei (400 ml), Str. CFR-Ruck (150 ml), Str. V. Moldovan (750 ml)
Valoarea estimata fara TVA: 63,866 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice ºi garantii solicitate
Nu e cazul
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din bugetul local
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sa nu se incadreze in una din situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr.
34/2006; formularul A1, A2, certif de atestare fiscala eliberat de DGFP, certif fiscal privind impozitele si taxele locale, certif emis de ORC,
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Delararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani(min 190.000 lei
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Indeplinirea a 2 contracte similare in ultimii 3 ani de proiectare retea de canal menajer si pluvial (min 64.000 lei/contract), ISO 9001, ISO 14001, efectivele medii anuale de personal, compl A3, CV -urile personalului implicat direct in prestarea serviciului
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuireOferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    – criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere
1. Propunerea financiara 70 %
Descriere
2. Propunerea tehnica 20 %
Descriere
3. Termen de prestare 10 %
Descriere
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2009 09:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.10.2009 10:00
Locul: Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr. 7, cam. 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii firmelor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3)   Alte informatii
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3104641 , Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Balyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 , Fax:  0265/446312
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
22.09.2009 14:47