Informatii legate de creditul de 8.400.000 lei angajat de Primaria Municipiului Tarnaveni


 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA 


22 septembrie 2009 


 


Comunicat de presa


 


Informaþii legate de creditul de 8.400.000 lei angajat de Primãria Municipiului Târnãveni


Având în vedere cã în ultimele zile au fost vehiculate în massmedia mureºeanã mai multe informaþii legate de creditul de 8.400.000 lei angajat de Primãria Municipiului Târnãveni pentru realizarea unor investiþii publice de interes local, respectiv lucrãri de infrastructurã ºi cã au existat interpretãri neconforme cu realitatea, Primãria Municipiului Târnãveni face urmãtoarele precizãri:


Creditul a fost solicitat pentru a putea executa un pachet mai substanþial de lucrãri de infrastructurã în municipiu, bugetul local neputând asigura realizarea decât a max. 2-3 lucrãri pe an, ceea ce ar fi însemnat mai mulþi ani (8-10 ani) de aºteptare a împlinirii dorinþelor unor cetãþeni, de a avea reabilitate reþelele de apã, canalizare sau drumuri.


Programul iniþial a prevãzut 12 lucrãri, respectiv 12 strãzi pentru reabilitarea reþelelor de apã, 3 strãzi pentru reþele noi de canalizare ºi 3 strãzi cu modernizarea ºi reabilitarea drumului propriu-zis.


Utilizarea finanþãrii de 8.400.000 lei, aprobatã de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale din Ministerul Finanþelor Publice, la 23.05.2008 pentru realizarea investiþiilor publice de interes local în municipiul Târnãveni, urma sã se realizeze astfel: pentru anul 2008, suma de 6.140.000 lei ºi pentru 2009, suma de 2.260.000 lei.


Derularea documentelor necesare aprobãrii ºi acordãrii creditului, etapelor pânã la semnarea contractului de credit(08.07.2008), precum ºi a metodologiei de organizare a licitaþiilor, respectarea termenelor ºi condiþiilor legale pentru contractarea lucrãrilor a fãcut ca în anul 2008 sã nu poatã fi folositã toatã suma planificatã iniþial ºi sã fie efectuate trageri numai la nivelul sumei de 2.855.926 lei, corespunzãtor lucrãrilor finalizate, rãmânând pentru anul 2009 de efectuat trageri în sumã de 5.544.000 lei.


Sunt realizate la zi 8 reþele de apã din cele 12 planificate, 3 reþele noi de canalizare, din 3 ºi 2 strãzi reabilitate ºi modernizate.


In urma derulãrii investiþiilor în anul 2008 au fost înregistrate economii faþã de valoarea investiþiilor aprobate ºi autorizate de 2.331.450 lei, ceea ce permite finanþarea altor obiective de investiþii, respectiv fiind puse pe rol încã 3 strãzi pentru modernizare(Pomilor, Rozelor, Pompelor).


Lucrãrile planificate pentru 2009 sunt în curs de desfãºurare, la sfârºitul lunii august, înregistrându-se trageri în sumã totalã de 4.279.639 din totalul creditului aprobat.


Dupã utilizarea integralã a sumei iniþiale pe 2009 de 2.260.000 lei, la solicitarea noastrã se poate modifica Hotãrârea Comisiei de Avizare a Imprumuturilor, prin suplimentarea sumei de utilizat, deci nu este vorba de o blocare a sumelor, ci de respectarea unui mecanism financiar ºi a paºilor ce trebuie urmaþi cu respectarea legalitãþii, pe mãsura utilizãrii sumelor avizate iniþial.Mai mult, dacã suma totalã angajatã, nu este acoperitã de lucrãrile planificate ºi efectuate în 2009, perioada de tragere a sumelor pânã la incidenþa sumei totale, se poate continua în 2010, cu o nouã avizare de cãtre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale.


In mãsura în care, aºa cum a fost posibil ºi în 2008, se vor face economii la mai multe lucrãri faþã de suma iniþial estimatã, programul lucrãrilor poate fi extins cu alte lucrãri, din cele de pe lista de aºteptare, care au asigurate documentaþiile de execuþie, evident cu respectarea condiþiilor legale, aprobãri prin HCL sau avizãri ulterioare ale Comisiei de avizare.


Este regretabil cã unele erori de interpretare pe care le-am constatat în massmedia, dar pe care credem cã le-am elucidat prin cele de mai sus, au fost menite de a genera discuþii inutile, suspiciuni ale reprezentanþilor massmedia ºi nedumeriri pentru majoritatea cetãþenilor.


Avem convingerea cã informaþiile prezentate în acest comunicat au reuºit sã înlãture nelãmuririle ºi posibilitãþile de interpretare, rãuvoite sau întâmplãtoare, dincolo de realitate.


 


Primar,


Ing. Alexandru – Adrian Matei