Anunt de atribuire numarul 74727/23.12.2009 – Modernizare strada Pomilor


Anunt de atribuire numarul 74727/23.12.2009


 Informatii anunt de participare asociat


Numar anunt:


76804 / 06.05.2009


Denumire contract:


Modernizare strada Pomilor


 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1)  


Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Muth Teodor , Tel.  0265/443400 0265/443400  Email:  office@primariatarnaveni.ro , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro


I.2)  


Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)


– Servicii generale ale administratiilor publice


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante


Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1)  


Descriere


II.1.1)  


Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta


Modernizare strada Pomilor


II.1.2)  


Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari


Executarea


Locul principal de executare: Str. Pomilor, Tarnaveni, jud. Mures


Codul NUTS: RO125 – Mures


II.1.3)  


Anuntul implica


II.1.4)  


Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Asfaltarea strazii Pomilor, incadrarea cu borduri pe toata lungimea, trotuare cu dale de beton, rigole longitudinalen din beton, capace de camine de vizitare ridicate la cota, zid de sprijin, podete.


II.1.5)  


Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233252-0 – Lucrari de imbracare a strazilor (Rev.2)


II.1.6)  


Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


Nu


II.2)  


Valoarea totala finala a contractului (contractelor)


II.2.1)  


Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor


832,021 RON    


SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)  


Tipul procedurii


IV.1.1)  


Tipul procedurii


Licitatie deschisa


IV.2)  


Criterii de atribuire


IV.2.1)  


Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii


Pondere


1.


Propunerea tehnica


40 %


Descriere:


2.


Propunerea financiara


60 %


Descriere:


IV.2.2)  


S-a organizat o licitatie electronica


Nu


IV.3)  


Informatii administrative


IV.3.1)  


Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


IV.3.2)  


Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 32/16.06.2009    Denumirea: Modernizare strada Pomilor


V.1)  


Data atribuirii contractului    6/16/2009


V.2)  


Numarul de oferte primite    7


V.3)  


Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Geiger Transilvania S.R.L.


Adresa postala:  Cristesti, nr. 1/E , Localitatea:  Cristesti , Cod postal:  547185 , Romania , Tel.  0365/401893  0365/401893 , Fax:  0365/401894


V.4)  


Informatii privind valoarea contractului


Estimarea initiala a valorii contractului


Valoarea: 1163865.00     Moneda: RON    Fara TVA


Valoarea totala finala a contractului


Valoarea: 832021.00     Moneda: RON    Fara TVA


V.5)  


Contractul ar putea fi subcontractat


Nu


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1)  


Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare


Nu


VI.2)  


Alte informatii


VI.3)  


Cai de atac


VI.3.1)  


Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sectorul 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3104641 021/3104641     , Fax:  021/3104642


Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures


Adresa postala:  Str. Balyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 0265/267856  , Fax:  0265/267856


VI.3.2)  


Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac


VI.3.3)  


Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 0265/443400     , Fax:  0265/446312


VI.4)  


Data expedierii prezentului anunt


23.12.2009 09:19