nr. 1 din data 19.01.2010 privind incetarea mandatului de consilier al d-lui Nistor Ovidiu si validarea in funcþia de consilier local dnei Szabo Silvia

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


 


         


 


H O T Ã R R E A  nr. 1


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinara, convocata de indata, in data de 19 ianuarie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Târnãveni, înregistrat sub nr.21896/2009;


          In temeiul prevederilor art.9 al.2 lit. a si  h1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali si art.96 al.9 din Legea alegerilor locale nr.67/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni ia act de incetarea mandatului de consilier al d-lui Nistor Ovidiu.


Art.2. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni declara vacant un mandat de consilier ales pe lista PER.


         Art.3.Se valideaza in funcþia de consilier local dna Szabo Silvia.


         Art.4.Se completeazã Comisia Economica din cadrul Consiliului local Târnãveni cu dna Szabo Silvia.


 


 


                                                      Presedinte de sedinta


                                                               Bercea Ioan


 


 


 


 


                                  Contrasemneaza


                                         Secretar


                                   Stefan Blanaru