nr. 2 din data 19.01.2010 aproba actul aditional la Contractul de credit nr.389/08.07.2008 incheiat cu CEC Banck SA Sucursala Tg.Mures

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


 


 


H O T Ã R R E A  nr. 2


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã, convocata de indata, din data de 19 ianuarie 2010;


          Vãzând Raportul intocmit de sef serviciu Buget contabilitate Muth Rodica inregistrat sub nr.25557/09.12.2009;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Se aproba actul aditional la Contractul de credit nr.389/08.07.2008 incheiat cu CEC Banck SA Sucursala Tg.Mures cuprins in anexa I care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2.Comisionul prevazut la art.5 din actul aditional mentionat la art.1 din prezenta hotarare se suporta din bugetul local al municipiului Tarnaveni Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi.


 


          Art.3. Cu aducerera la îndeplinirea a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                                Bercea Ioan


 


 


 


                                  Contrasemneaza


                                         Secretar


                                   Stefan Blanaru