nr. 6 din data 22.01.2010 privind aprobarea efectuarii de catre primarul municipiului Tarnaveni, in anul 2010, a concediului de odihna

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


 


 


HOTARAREA NR. 6  din 22 ianuarie 2010


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data 22 ianuarie 2010;


          Vazand Referatul inregistrat sub nr.1272/2010 intocmit de secretarul municipilui Tarnaveni;


          In temeiul art.8 din OG nr.80/2003;


         In baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


 


Articol unic. Se aproba efectuarea de catre primarul municipiului Tarnaveni, in anul 2010, a concediului de odihna aferent anului 2009.


 


 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                               Bercea Ioan


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru