nr. 13 din data 28.01.2010 privind validarea modificarilor efectuate la bugetul general al municipiului Tarnaveni prin Dispozitia nr.6486/2009

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


HOTARAREA NR. 13 din 28 ianuarie 2010


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data 28 ianuarie 2010;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.367/2010 intocmit de sef Birou buget contabilitate;


          In baza prevederilor art.82 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006


         In baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


 


 


Art.1. Se valideaza modificarile efectuate la bugetul general al municipiului Tarnaveni prin Dispozitia nr.6486/2009.


Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


                                      


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                    Bercea Ioan 


 


                             Contrasemneaza


                                  Secretar


                             Stefan Blanaru