nr. 17 din data 28.01.2010 privind aprobarea inscrierii în domeniul public al municipiului Târnãveni a unor mijloacelor fixe si a planurilor de situatie

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


HOTARAREA NR. 17 din 28 ianuarie 2010


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data 28 ianuarie 2010;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.696/2010 intocmit consilier Badea Cristina;


          In temeiul prevederilor art.7 lit.a din Legea nr.213/1998 privind regimul proprietatii publice;


         In baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


HOTARASTE


   


Art.1. Se aproba inscrierea în domeniul public al municipiului Târnãveni a  mijloacelor fixe identificate conform datelor inscrise in anexa nr.3 si a planurilor de situatie (anexele nr.1 si nr.2), în scopul rectificãrii situaþiei de fapt, cu modificarea corespunzãtoare a anexelor la HCL nr 60/2001.


          Art.2.Anexele nr.1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                      Bercea Ioan 


                             Contrasemneaza


                                  Secretar


                             Stefan Blanaru