nr. 18 din data 28.01.2010 privind punerea la dispozitia proiectului “Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mures”, a terenului pentru reabilitarea statiei de tratare a apei, reabilitarea statiei de epurare, reabilitarea a trei statii de pompare ape uzate, construirea a doua statii de pompare ape uzate.

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR. 18    


din  28 ianuarie  2010


privind punerea la dispozitia proiectului “Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mures”, a terenului pentru reabilitarea statiei de tratare a apei, reabilitarea statiei de epurare, reabilitarea a trei statii de pompare ape uzate, construirea a doua statii de pompare ape uzate.


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 ianuarie 2010;


Vazand referatul nr. 24559 / 24.11.2009, a d-lui ing. Chirila Vasile, privind Proiectul “Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mures”,


Tinand cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publica si ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare,


Fiind indeplinite procedurile si prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Tarnaveni,


Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a, art. 39 alin (4) din Legea nr. 215/2001,


In temeiul art.36 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.


 


HOTARASTE:


 


Art. 1. Se aproba punerea la dispozitia Proiectului “Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mures” a terenurilor necesare pentru urmatoarele obiecte de investitii: reabilitarea statiei de tratare a apei identificata in Planul de situatie – anexa 1, reabilitarea statiei de epurare identificata in Planul de situatie – anexa 2, reabilitarea a trei statii de pompare ape uzate localizate in cart. 1 Decembrie 1918, str. Romul Boila, Aleea Garii si construirea a doua statii de pompare ape uzate localizate pe str. Avram Iancu si Bazinului identificate conform Planului de situatie- anexa 3.


Art.  2. Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare


Art. 3. Obiectele de investitii: reabilitarea statiei de tratare a apei, reabilitarea statiei de epurare, reabilitarea a trei statii de pompare ape uzate localizate in cart. 1 Decembrie 1918, str. Romul Boila, Aleea Garii si construirea a doua statii de pompare ape uzate localizate pe str. Avram Iancu si Bazinului, aferente Proiectului “Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mures”, se vor realiza pe terenurile care se afla in domeniul public al localitatii Tarnaveni, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus in proiect.


Art. 4. Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


Art. 5. Prezenta hotarare se comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES si operatorului regional S.C. “Compania Aquaserv” S.A .


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                     Bercea Ioan


                              Contrasemneaza


                                           Secretar


                                      Stefan Blanaru