nr. 19 din data 28.01.2010 privind aprobarea Studiul de Fezabilitate actualizat si noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivului de investitii “Alimentare cu apa, satul Bobohalma, judetul Mures”.

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR.  19/28 ianuarie 2010          


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 ianuarie 2010.


Vazand referatul nr. 23964/16.11.2009, a d-lui ing. Chirila Vasile, privind obiectivul de investitii “Alimentare cu apa, satul Bobohalma, judetul Mures”,


Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a, art. 39 alin (4) din Legea nr. 215/2001,


In temeiul art.36 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.


 


HOTARASTE:


 


Art. 1.  Se aproba Studiul de Fezabilitate actualizat aferent obiectivului de investitii “Alimentare cu apa, satul Bobohalma, judetul Mures”.


 


Art. 2. Se aproba noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Alimentare cu apa, satul Bobohalma, judetul Mures”, dupa cum urmeaza:


1. Valoarea totala (in preturi septembrie 2009)               2.669.234 lei


          din care:


          – constructii + montaj                                          1.928.601 lei


2. Numarul de beneficiari potentiali                                  1.327  persoane


3. Lungimea retelei                                                         15,87 km


4. Durata de realizare a investitiei                                       18 luni.


 


          


Art. 3. Se aproba cofinantarea de 10 %  din valoarea initiala a proiectului, conform cererii de finantare, respectiv 192.135,88 lei.


 


Art. 4. Se aproba finantarea diferentei de 747.872,20 lei, rezultata in urma reactualizarii documentatiei tehnico-economice.


 


Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni


 


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                              Bercea Ioan       


 


 


                             Contrasemneaza


                                          Secretar


                                     Stefan Blanaru