nr. 9 din data 28.01.2010 privind adoptarea unei Declaratii a Consiliului local

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


 


H O T Ã R R E A  nr.9/28.01.2010


 


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 ianuarie 2010;


          Vazand referatul  inregistrat sub nr.1326/2010;


          În baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Consiliul local adopta Declaratia prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                Bercea Ioan  


 


 


 


                             Contrasemneaza


                                    Secretar


                                Stefan Blanaru   


 


                                                               Anexa la HCL nr.9/2010.


 


 


D E C L A R A T I E


adoptata in sedinta consiliului local din 28 ianuarie 2010


 


 


 


Consiliul Local al municipiului  Tarnaveni a luat act de Sentita civila nr.853 pronuntata in dosar nr.2179.1/102/2008 conform careia, Consiliul Local  a fost obligat sa-l declare ales in functia de viceprimar al municipiului Tarnaveni pe domnul Szabo Albert, ca urmare a scorului obtinut in cel de-al doilea tur de scrutin desfasurat in sedinta Consiliului Local al municipiului Tarnaveni din 18.06.2008.


In scopul  executarii acestei sentinte, Consiliul Local Tarnaveni a adoptat Hotararile nr.4/22.o1.2010 si nr.5/22.01.2010.


Fata de aceasta situatie, Consiliul Local al municipiului Tarnaveni, considera ca, Hotararea nr.5/18.06.2008,, a fost emisa in conformitate cu actele normative in vigoare. Persoanele imputernicite conform legii sa semneze aceasta hotarare au aplicat, in litera si spiritul lor, atat prevederile Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor local aprobat prin OG nr.35/2002 cat si ale Legii administratiei publice locale nr.215/2001.


Prin Hotararea Consiliului Local nr.5/18.06.2008, s-a intentionat astfel, validarea in functie a viceprimarului legitim, in persoana d-lui Szabo Albert, legal ales in sedinta de constituire a Consiliului Local din data de18 iunie 2008. asa cum se confirma si prin Sentinta civila nr. 853 pronuntata in dosar nr.2179.1/102/2008.


Consiliul Local Tarnaveni a luat  la cunostinta de faptul ca impotriva semnatarilor Hotararii nr.5/18.06.2008, a inceput urmarirea penala si solicita organelor de cercetare, ca in solutia ce o vor da, sa ia in considerare atat sentinta civila mai sus amintita cat si vointa majoritatii consiliului local de a mentine consecintele Hotararii nr.5/18.06.2008.


Adoptarea acestei declaratii reprezinta un semn de revenire la normalitate in functionarea autoritatii administratiei publice locale deliberative dupa o perioada marcata de tensiuni care si-au avut originea in ocuparea nelegitima a unei functii eligibile.