nr. 8 din data 28.01.2010 privind aprobarea renuntarii la orice cale de atac impotriva sentintei civile nr.563/09.10.2009

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


HOTARAREA NR. 8 din 28 ianuarie 2010


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data 28 ianuarie 2010;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.1224/2010 intocmit de secretarul municipiulului Tarnaveni;


          Vazand Sentinta nr.563/09.10.2009 pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr.1653/102/2009;


         In baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


 


Art.1. Se aproba renuntarea la orice cale de atac impotriva sentintei  civile nr.563/09.10.2009 pronuntata in prima instanta de Tribunalul Mures in dosarul nr. 1653/102/2009.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                    Bercea Ioan 


 


 


                             Contrasemneaza


                                  Secretar


                             Stefan Blanaru