nr. 12 din data 28.01.2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnãveni, pentru anul 2010

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                                               


         


HOTÃRÂREA nr. 12

 


 


          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în sedinþa ordinarã din data de 28 ianuarie 2010 ;


          Vãzând referatul întocmit de personalul din cadrul Serviciului O.S.R.U. înregistrat sub nr. 24896/27.11.2009;


          În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicatã ;


Având în vedere Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucþiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcþiilor publice;


          În baza  art. 36 alin. 3 lit. b, art.45 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


Art. 1. Se aprobã Planul de ocupare a funcþiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnãveni, pentru anul 2010, conform anexei  2b care face parte integranta din prezenta hotãrâre.


 


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                      Bercea Ioan


 


 


                             Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan