nr. 10 din data 28.01.2010 privind aprobarea evaluarii performanþelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnãveni

ROMÂNIA                                                                                                 


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


  


                                               


HOTÃRÂREA nr.10

 


 


          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 ianuarie 2010;


          Vãzând expunerea de motive prezenta de Serviciul O.S.R.U. înregistratã sub nr. 1229/21.01.2010;


În conformitate cu prevederile art. 107 lit. d, art. 108, ºi ale art.159 din Hotãrârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici ºi a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici;


          In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art. 1. Se propune nota  4,47 pentru evaluarea performanþelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnãveni, conform Raportului de evaluare anexat, care face parte integratã din prezenta hotãrâre.


 


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                            Bercea Ioan 


 


 


 


                             Contrasemneaza


                                Secretar


                          Stefan Blanaru