nr. 21 din data 28.01.2010 privind aprobarea studiilor de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru urmatoarele obiective de investitii:1.Staþie de pompare ape pluviale str. Frumoasã; 2.Reþea de canale menajer str. Pãltinis; 3.Reþea de canal menajer si pluvial str. Industriei; 4.Reþea de canal pluvial str. Raului si 1 Dec. 1918; 5.Reþea de canal menajer str. 1 Dec. 1918 (intre Ruck ventilatoare si str. CFR); 6.Extindere reþea de canal menajer str. pref. V. Moldovan si str. Bãilor

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


HOTARAREA NR. 21 din 28 ianuarie 2010


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data 28 ianuarie 2010;


          Vazand Referatul intocmit de catre sef birou investitii ing.Bonciog Maria, inregistrat sub nr.1271/2010;


         In baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTARASTE


 


Art.1. Se aproba studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru urmatoarele obiective de investitii:


 


1.Staþie de pompare ape pluviale str. Frumoasã


2.Reþea de canale menajer str. Pãltinis


3.Reþea de canal menajer si pluvial str. Industriei


4.Reþea de canal pluvial str. Raului si 1 Dec. 1918


5.Reþea de canal menajer str. 1 Dec. 1918 (intre Ruck ventilatoare si str. CFR)


6.Extindere reþea de canal menajer str. pref. V. Moldovan si str. Bãilor


INDICATORI TEHNICO ECONOMICI:


1.Valoare totala a investitiei                1.653,502 mii lei           386,893 mii Euro


din care C+M                                          1.294,116 mii lei           302,802 mii Euro


2.Esalonarea investiei


PERIOADA             total INVESTIÞIE                           din care C+M


                                  mii lei (cu TVA)                           mii lei (cu TVA) 


ANUL 1                    350,665                                  282,544


ANUL 2                 1.302,837                               1.011,572


     3.Durata de realizare                                                       18 luni


     4.Capacitati


    • lungimea reþelei de canalizare menajerã:


– str. Pãltinis                                      245 m


– str. Industriei                                   194 m


– str. 1 Decembrie 1918                      175 m


– str. Pref. V. Moldovan                       424 m


– str. Bãilor                                         200 m


   • lungimea reþelei de canalizare pluvialã:


– Industriei                                         115 m


– 1 Decembrie 1918                           737 m


– Raului                                              112 m


   • numãr staþii de pompare:


– ape uzate menajere                          1 buc;


– ape pluviale                                      1 buc;


   • valoarea directã a lucrãrilor pentru fiecare obiect de construcþie:


1. Staþie de pompare ape pluviale str. Frumoasã                     210,204 mii lei


2. Reþea de canalizare menajerã str. Pãltinis                          182,329 mii lei


3. Reþea de canalizare menajerã si pluvialã str. Industriei       319,724 mii lei


4. Reþea de canalizare pluvialã str. Raului si str. 1 Decembrie 1918                                                                                                                    314,728 mii lei


5. Reþea de canalizare menajerã str. 1 Decembrie 1918                     80,135 mii lei


 


6. Extindere reþea canalizare menajerã str. Pref. V Moldovan si str. Bãilor


                                                                                     295,138 mii lei


 


                  Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                    Bercea Ioan   


 


                             Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Stefan Blanaru