nr. 11 din data 28.01.2010 privind modificarea alineatul 1 al articolului 1 punctul I din Hotararea Consiliululi Local nr.3/19 ianuarie 2010

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTÃRÂREA nr.11


 


          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în sedinþa ordinarã din data de 28 ianuarie 2010 ;


          Vãzând referatul întocmit de sef serviciu Impozite si Taxe. înregistrat sub nr. 1632/28.01.2010;


          În conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003;


          În baza  art. 36 alin. 3 lit. b, art.45 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


         Art. 1. Se modifica alineatul 1 al articolului 1 punctul I din Hotararea Consiliululi Local nr.3/19 ianuarie 2010, in sensul aplicarii pentru calculul  impozitului pe cladiri  in cazul contribuabililor persoane juridice, a cotei de 1,2% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora.


 


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                           Presedinte de sedinta


                                                                               Bercea Ioan  


 


 


 


                             Contrasemneaza


                                    Secretar


                               Stefan Blanaru