Regulamentul pentru organizarea concursurilor de recrutare in vederea ocuparii posturilor vacante aferente personalului contractual din aparatul de specialitate a primarului municipiului Tarnaveni si serviciile publice de interes local

ROMÂNIA                                 


JUDEÞUL  MUREȘ                              


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI                            


PRIMAR                                                                


 


D I S P O Z I T I ANr._______/__________


 


 


 


Primarul Municipiului Tarnaveni;


Avand in vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;


In conformitate  cu art. 7 alin. (1) Anexa nr. I din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice;     


In temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;


              


                                                              D I S P U N E :


 


 


           Art. I. Se aprobã Regulamentul pentru organizarea  concursurilor de recrutare in vederea ocupãrii posturilor vacante aferente personalului contractual din aparatul de specialitate a primarului municipiului Târnãveni ºi serviciile publice de interes local, conform anexei, care face parte integranta din prezenta dispozitie.


 


 Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însarcineazã Serviciul Organizare,  Salarizare, Resurse Umane.


 


 


 


PRIMAR,


MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


 


 


 


 


                                                                                        Avizat pentru legalitate


                                                                                                SECRETAR


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APROBAT,                                                                                                                                        PRIMAR


                                                                                          Matei Alexandru-Adrian


 


 


 


REGULAMENT


pentru organizarea concursurilor de recrutare în vederea


ocuparii posturilor vacante aferente personalului contractual din


aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnãveni si


serviciile publice de interes local


 


Art. 1. Ocuparea unui post vacant  sau temporar vacant aferent personalului contractual, existent in statele de functii ale Primariei Municipiului Tarnaveni, se face prin concurs sau examen care se organizeaza in conditiile prezentului regulament intocmit in temeiul art. 7, alin. (1) din Anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului plãtit din fonduri publice.


Art. 2.


1)   Evaluarea perfomantelor profesionale individuale în cadrul examenului sau consursului  de ocupare a unui post vacant se va face de cãtre o comisie  de examinare desemnatã prin dispoziþia primarului, conform prevederilor legale.


2)   Comisia de examinare este formatã din preºedinte, care poate fi ºi Primarul Municipiului Târnãveni sau o persoanã desemnatã de acesta ºi din cel  puþin doi membri: ºeful ierarhic al angajatului care susþine concursul ºi un angajat din compartimentul respectiv, care are gradul profesional, treapta profesionalã sau, dupã  caz, funcþia cea mai mare.


3)   Din comisie pot face parte ºi alþi salariaþi din cadrul Primãriei Municipiului Târnãveni.


4)   Din comisie pot face parte ºi specialiºti din afara aparatului de specialitate  al  primarului.


5)   Nu poate fi desemnat membru in comisia de examinare salariatul care se afla in urmatoarele cazuri de conflict de interese:


a). are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii


b). este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de examinare


c). este sau urmeaza a fi, in situatia ocuparii functiei contractuale de conducere pentru care se organizeaza concursul, direct subordonat ierarhic al oricaruia dintre candidati


            6)   situatiile de conflict de interese prevazute la alineatul 3 se sesizeaza de persoana in cauza de oricare dintre candidati, de primar sau de oricare alta persoana interesata in orice moment al organizarii si desfasurarii concursului.


           7)  membrii comisie de examinare au obligatia sa informeze, in scris cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. In aceste cazuri, mebrii comisie de examinare au obligatia sa se abtina de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul in cadrul caruia a intervenit conflictul de interese. 


          8) in cazul constatarii existentei unei situatii de conflict de interese , actul de numire a comisiei se modifica in modul corespunzator in termen de cel mult doua zile de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie.


           9) In cazul in care in conflictul de interese se constata ulterior desfasurarii uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfasurate se calculeaza prin eliminarea evaluarii membrului aflat in situatie de conflict de interese, sub rezerva asigurarii validitatii evaluarii a cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiei de concurs


    10) in situatia in care nu este asigurata validitatea evaluarii a cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare si desfasurarea concursului se reia


    11) secratariatul concursului este asigurat de secretarul comisie de examinare, desemnat prin dispozitia de constituire a comisiei. Acesta este un functionar din cadrul Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane care are aceasta atributie prevazuta in fisa postului. Secratarul are sarcina de a organiza desfasurarea concursului si de a pastra toate documentele respective.


 


Art. 3. Locul si data de desfasurare a concursului, posturile vacante pentru care se organizeaza concursul, conditiile generale si specifice de participare si bibliografia de concurs intocmite de compartimentul in care este prevazut postul vacant vor fi aprobate prin dispozitie a primarului municipiului Tarnaveni.


 


Art. 4.


1)   Publicitatea concursului se realizeaza printr-un anunt care cuprinde locul, data, ora si scopul concursului, precum si tematica sau, dupa caz, bibliografia acestuia, conditiile generale si specifice de participare, documentele necesare pentru inscriere, termenul de depunere a dosarelor de inscriere precum si alte informatii necesare inscrierii, care va fi afisat la vizierul institutiei si pe pagina de internet primariatarnaveni.ro cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data desfasurarii concursului.


2)   Anuntul poate fi publicat si intr-un cotidian local sau central daca primarul municipiului Tarnaveni dispune astfel 


 


Art. 5. Poate ocupa un post de natura contractual in aparatul de specialitate al primarului sau serviciile publice de interes local persoana care indeplineste urmatoarele conditii:


a)   are cetatenie romana si domiciluil in Romania;


b)   cunoaste limba romana, scris si vorbit;


c)   are varsta de minimum 18 ani impliniti;


d)    are capacitate deplina de exercitiu;


e)   Are o stare de sanatate corespunzatoare functiei contractuale pentru care candideaza atestata pe baza de examen medical de specialitate;


f)     Indeplineste conditii de studii prevazute de lege pentru functia constractuala


g)   Indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei contractuale


h)     Nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei contractuale cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


 


Art. 6. Conditiile specifice pentru ocuparea unui post de natura contractuala in cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni  se refera la :


a)   nivelul studiilor absolvite;


b)   profilul si specializarea studiilor absolvite, daca este cazul;


c)   cursurile de formare, perfectionare sau specializare absolvite;


d)   abilitati de operare PC-necesitate si nivel, programe specifice;


e)   cunostinte de limba straina-necesitate si nivel, scris, citit, vorbit;


f)    alte abilitati certificate prin acte doveditoare emise in conditiile legii;


g)   vechime in munca;


h)   vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului.


 


 


 


Art. 7.


1)   In vederea participarii la concurs, in termenul prevazut in anunt, candidatii depun dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu:


a)   cererea de inscriere;


b)   copia actului de identitate.


c)   Copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari;


d)   Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa conteste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului;


e)   Cazier judiciar, adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului su de catre unitatile sanitare abilitate;


f)    Adeverinta care sa ateste starea de sanatate contine, in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.


2)   Copiile de pe actele prevazute la alineatul  (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de examinare.


Art. 8. Concursul consta intr-o lucrare scrisa, interviu si/sau proba practica dupa caz din bibliografia anuntata, sustinuta de candidat in prezenta comisiei de examinare.


Art. 9.


1)   Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.


2)   Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care atesta identitatea potrivit legii. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal, ori care nu pot face dovada identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea, sunt considerati absenti.


3)   Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora, atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul din membrii comisiei de examinare sau de persoanele care asigura supravegherea.


4)   Durata probei se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate a subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.


5)   La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de examinare prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs.


6)   Dupa inceperea comunicarii subiectelor, este interzis accesul candidatior care intarzie sau al oricarei persoane, inafara membrilor comisiei de examinare , precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de examinare , respectiv supravegherea desfasurarii probei.


7)   In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile, ori a altor mijloace de comunicare la distanta.


8)   Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alineatul precedent atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de examinare, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea „anulat” pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul verbal al concursului.


9)   Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de primaria municipiului Tarnaveni purtand stampila pe fiecare fila. Prima fila dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila- „Primaria municipului Tarnaveni”,  cu exceptia situatiei cand exista un singur candidat pentru postul vacant, caz in care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.


 


 


Art. 10.


1)   proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa.


2)   Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa intrebari canditatului.


Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala, originea sociala sau care pot constitui discriminare pe criterii se sex.


 


Art. 11.   Pentru functiile de paza, de deservire si de intretinere a curateniei, candidatii vor sustine si o proba practica.


Pentru posturile de muncitori necalificati candidatii vor sustine numai proba  interviul.


 


Art. 12.


1)   Fiecare membru al comisiei de examinare va aprecia lucrarea scrisa, interviul sau proba practica sustinuta de catre canditat cu cate o nota cuprinsa intre 1 si 10, nota finala pentru fiecare proba fiind egala cu media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.


2)   Nota minima pentru promovarea fiecarei probe este 7. Fiecare proba este eliminatorie, astfel incat se pot prezenta la urmatoarea proba numai candidatii admisi la proba precedenta.


3)   Nota finala a concursului este media aritmetica a notelor finale de la fiecare proba. Este declarat admis (reusit) candidatul care obtine media finala cea mai mare, dar care nu poate fi mai mica de 7.


4)   Daca concurentii obtin note egale, se organizeaza un  nou concurs.


 


Art. 13. Rezultatele examenului sau ale concursului stabilite in ordinea notelor obtinute vor fi consemnate intr-un proces verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare si vor fi comunicate candidatilor in termen de 3 zile, prin afisare la avizierul primariei.


 


Art. 14. Rezultatele concursului pot fi contestate in conditiile legii.


 


Art. 15.


1) Candidatii declarati admisi sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatului concursului, in vederea intocmirii si semnarii documentelor de angajare.


2) In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit, a candidatului declarat admis este notificat urmatorul candidat, in ordinea mediilor finale, care a obtinut nota peste 7.


3) Daca nici in aceste conditii nu este posibila ocuparea postului, acesta este declarat vacant si pentru ocuparea lui se va organiza un nou concurs.


 


Art. 16. Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator si pentru atestarea administratorilor de imobil la asociatiile de proprietari.


 


 


 


 


 


SEF SERVICIU OSRU


PETRU CARMEN