nr. 27 din data 25.02.2010 privind aprobarea necesitati si oportunitati achizitionarii terenului situat in Tarnaveni str.Martisor nr.7

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR. 27/2010

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 25 februarie 2009,


Vãzând referatul nr. 2961/2010, intocmit de Director Executiv Beleanu Celestin, 


             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


 HOTÃRÃșTE:
 


Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii terenului situat in  Tarnaveni str.Martisor nr.7 inscris in CF 1112/G Tarnaveni cu nr.top.357/5, 326/9-326/13/1, 326/9-326/13/2,326/9-326/13/3,326/9- 326/13/4, 326/9-326/13/5, 326/9-326/13/6, 357/6, 326/9-326/13/7, 357/7, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 326/9-326/13/6  si in Cf nr.50700 Tarnaveni, in suprafata torala de 17900 m.p. (fost stadion).


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


Preºedinte de sedinþã


                                              Bota Claudia


 


 


 


                            


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru