nr. 26 din data 25.02.2010 privind numirea persoanei cu atribuþii de indrumare, control ºi constatare a încãlcãrii legii în domeniul Prevenirii ºi Stingerii Incendiilor al Municipiul Tarnaveni, Judeþul Mureº

R O M N I A                                                     


MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI șI INTERNELOR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


  


 


H O T Ã R R EA NR. 26/2010


 


Privind numirea persoanei cu atribuþii de indrumare, control ºi constatare a încãlcãrii legii în domeniul Prevenirii ºi Stingerii Incendiilor al Municipiul Tarnaveni, Judeþul Mureº  


 


                      Consiliul local al municipiului  Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 25 februarie 2010 judeþul Mureº;


                      Vãzând referatul d-lui Albu Marcel, înregistrat sub nr. 3004/2010;


                      Având în vedere dispoziþiile art. 6 ºi 7 din O.M.A.I. Nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apãrare împotriva incendiilor .


                   În conformitate cu prevederile art. 2 lit. b, din O.M.A.I. Nr. 106/2007


                     In temeiul art. 38 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,


 


H O T A R Ã ș T E:


 


Art.1. Se aprobã numirea persoanei cu atribuþii de indrumare, control ºi constatare a încãlcãrii legii în domeniul prevenirii ºi stingerii incendiilor in municipiul Tarnaveni, Judeþul Mureº, în persoana Domnului Albu Marcel, inspector P.S.I. al municipiului  Tarnaveni, Jud. Mureº.  


Art.2. Atribuþiile ºi modul de încadrare a funcþiei sunt cele prevãzute de art. 27 ºi art. 38 din Legea nr. 307/2006 .

Art.3. Se revoca Hotararea Consiliulului Local nr.13/26.01.2006


Art.4. Primarul municipiului Tarnaveni, judeþul Mureº, prin Comitetul Local pentru Situaþii de Urgenþã va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotãrâri.


     


 


 


Preºedinte de sedinþã


                                              Bota Claudia


 


 


                            


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru