nr. 25 din data 25.02.2010 privind aprobarea Raportului de analiza a activitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2009 si Masurile de optimizare a activitatii pentru anul 2010

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 25/2010


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 februarie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de inspector P.S.I. Albu Marcel înregistrat sub nr.2410/2010;


          In temeiul prevederilor Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aproba Raportul de analiza a activitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2009 si Masurile de optimizare a activitatii pentru anul 2010, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


Preºedinte de sedinþã


                                              Bota Claudia


 


Contrasemneaza


                                  Secretar


                              Stefan Blanaru


 


  Anexa