nr. 23 din data 25.02.2010 privind aprobarea Programul de lucrari si activitati pentru dezvoltarea comunitatii locale din municipiul Tarnaveni, pentru anul 2010

R O M N  I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÃRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


  HOTÃRÂREA nr. 23/2010


 


Consiliul local al municipiului Tãrnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 25 februarie 2010;


Având în vedere expunerea de motive nr.2914/15.02.2010 întocmitã de     Serviciul OSRU;


În baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare precum ºi ale prevederilor art. 87 alin.(1), (2) ºi (3) din H.G. nr. 377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la mãsurile de stimularea ocupãrii forþei de muncã, modalitãþile de finanþare,  modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 937/2004;,


Urmare a Hotãrârii Consiliului Judeþean Mureº nr. 16/28.01.2010;   


În temeiul prevederilor art. 36 alin.3 lit. b ºi art. 45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001, republicatã;


 


HOTÃRÃșTE


 


Art.1. Se aprobã Programul de lucrãri ºi activitãþi pentru dezvoltarea comunitãþii locale  din municipiul Târnãveni, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


Art.2. Se împuterniceste primarul municipiului Târnãveni sã repartizeze, în limita numãrului de persoane prevãzute în programul de ocupare, locurile de muncã subvenþionate, pe lucrãrile ºi activitãþile prevazute la art.1.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                                                                   Preºedinte de sedinþã


                                              Bota Claudia


 


 


 


 Contrasemneaza


      Secretar


            Stefan Blanaru


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXA LA HCL. NR.23/2010


 


PROGRAM DE LUCRÃRI PE DOMENII DE ACTIVITATE


 (prevãzute de  art. 78 din Legea nr. 76/2002) PENTRU ANUL 2010,


ÎN VEDEREA DEZVOLTARII COMUNITÃÞII LOCALE DIN MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


 


I. Servicii publice de refacere ºi întreþinere a infrastructurii


a)  Confecþionat prefabricate de diferite tipuri: dale (330x330mm), dale (500x500mm),  borduri (400×120 mm);


b)  Confecþionat rigole betonate pentru preluarea apelor pluviale în zone predispuse formãrii de torenþi;


c)   Decapat, curãþat si pregãtit carosabil pentru asfaltare;


d)  Încãrcat-descãrcat materiale rezultate din activitatea de frezare;


e)  Încãrcat, descãrcat ºi împrãºtiat materiale în zonele în care se deruleazã lucrãrile  de întreþinere carosabil din macadon;


f)    Întretinere, refaceri, completare carosabil, urmare a unor lucrãri la infrastructurã de apa, canal, gaze naturale si electrice;


g)  Realizãri  cãi de acces (trotuare, alei) din dale de beton ºi trotuare cu borduri ºi asfaltare în zone de circulaþie pietonalã;


         


II. Servicii de realizare a unor lucrãri edilitare


a)  Confecþionat grilaje metalice pentru rigole betonate, preluare ape pluviale în zone predispuse formãrii de torenþi;


b)  Pregãtire teren pentru montare rigole prefabricate precum ºi pentru rigole monolite;


c)   Curãþire manualã ºanþuri ºi rigole, pentru crearea condiþiilor de preluare corespunzãtoare a apelor pluviale pe strãzile: Albinei, Livezii, Horea, Stelelor, Zefirului, V. Babes, Plopilor, Armatei, Partizanilor, CFR-ului;


d)  Decolmatare ºi intreþinere rigole pe strãzile : 1 Decembrie 1918, 22 Decembrie, Armatei, CFR-ului;


e)  Întreþinere ºi decolmatare rigole betonate realizate pe raza municipiului Târnãveni;


f)    Încãrcat ºi transportat materiale rezultate din întretinerea rigolelor ºi ºanþurilor stradale;


g)  Amenajãri în Târgul general Obor.


 


III. Servicii de ecologizare


a)  Salubrizare domeniul public, sectoare necuprinse în contractul cu operatorul de salubrizare, inclusiv zone intrare în municipiu;


b)  Salubrizare cursuri de ape: pârâul Sãrat, Plopilor, școlii, șoroºpata, inclusiv zone indiguite din intravilanul municipiului ale  râului Târnava Micã;


c)   Salubrizare ºi întreþinere suprafeþe în Târgul general Obor;


d)  Cernut amestec pãmânt;


e)  Pregãtit pãmânt pentru rãsaduri;


f)    Spãlat  ºi dezinfectat ghivece;


g)  Întreþinere  ºi amenajare spaþii verzi:


– Pregãtit teren în vederea plantãrii;


– Desfundat teren în vederea plantãrii;


– Executat gropi pentru plantat arbori ºi arbuºti ornamentali;


– Greblat ºi strâns resturi vegetale în parcurile oraºului;


– Desfiinþat rondouri de flori biennale;


– Udat arbori, arbuºti, flori.