nr. 30 din data 25.02.2010 privind stabilirea mandatului reprezentantului municipiului Tarnaveni în Adunarea Generalã a Asociaþilor în ADI „ ECOLECT MUREȘ”

ROMÂNIA                                                                                        


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                        


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTÃRÂREA NR. 30 din 25.02.2010privind stabilirea mandatului reprezentantului municipiului Tarnaveni


în Adunarea Generalã a Asociaþilor în  ADI „ ECOLECT MUREȘ”


 


 


Vãzând expunerea de motive nr.3727/ 24.02.2010  a Primarului, precum ºi avizele comisiilor de specialitate,


Având în vedere dispoziþiile art.17  alin 3 din Statutul ADI „ECOLECT” Mureº, dispoziþiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publicã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


În temeiul dispoziþiilor art. 36 alin (2) lit.”d”, precum ºi ale art.45 coroborat cu art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


 


 


hotãrãºte:


 


 


Art.1. Se mandateazã domnul ing.Beleanu Celestin Stefan, sã voteze în cadrul ºedinþei Adunãrii Generale a Asociaþilor a ADI “ECOLECT MUREȘ”, convocatã pentru data de 09.03.2010, în sensul aprobãrii punctelor stabilite pe ordinea de zi, comunicatã conform convocatorului cuprins în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


 Art.2. Prezenta hotãrâre se comunicã ADI “ECOLECT MUREȘ”, de aducerea sa la îndeplinire rãspunzând domnul primar ing.Matei Alexandru Adrian.


 


 


 


                                                                   Preºedinte de sedinþã


                                              Bota Claudia


 


 


 


                            


                                                                   Contrasemneaza


                                                                        Secretar


                                                                   Stefan Blanaru