nr. 29 din data 25.02.2010 privind suspendarea Hotararii Consiliului Local nr.5/2010 pana la solutionarea de catre Curtea de Apel Mures a recursului declarat in dosarul nr.2179.1/102/2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTÃRÂREA  nr.29


 


 


          Consiliul Local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 februarie 2010;


          Constatându-se cã prin Hotãrârea Consililului Local al municipiului Târnãveni nr.5/2010 s-a numit in funcþia de viceprimar dl.Szabo Albert iar odatã cu depunerea recursului în dosar nr. 2179.1/102/2008, este din nou in vigoare Hotãrârea nr. 8/2008 de numire in functia de viceprimar a dlui. Megheºan Nicolae Sorin    prin acest fapt aflându-ne în situaþia contrarã legii administraþiei publice, de a avea doi viceprimari în funcþie;


          În temeiul art,36,art,45 si art.57 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publica localã, modificatã ºi completatã;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


          ART.1. Se suspendã Hotãrârea Consiliului Local nr.5/2010 pânã la soluþionarea de catre Curtea de Apel Mureº a recursului declarat în dosarul nr.2179.1/102/2008.


          ART.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insãrcineazã primarul municipiului Târnãveni.


 


 


Preºedinte de sedinþã


                                     Bota Claudia


 


 


 


            Contrasemneaza


                 Secretar


                       Stefan Blanaru