nr. 33 din data 15.03.2010 privind aprobarea acordarii gratuitatilor la transportul public local pentru persoanele pensionare cu varsta de peste 65 de ani si domiciliul in municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


H O T Ã R R E A  nr. 33 /04.03.2010


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 04 martie 2010;


          Vazand referatul intocmit de Comp.”Transport Public local” inregistrat sub nr.3873/2010;


          În baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Pentru  perioada 05 martie – 31 decembrie 2010 se aproba acordarea gratuitatilor la  transportul public local pentru persoanele pensionare cu varsta de peste 65 de ani si domiciliul in municipiul Tarnaveni  (inclusiv Bobohalma, Botorca si Custelnic) prin acordarea  unui numar de 4 bilete/luna/persoana.


Beneficiarii biletelor de transport vor achita la Primaria municipiului Tarnaveni suma de 0,5 lei/bilet la ridicarea legitimatiilor de calatorie.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni. 


                                                              Presedinte de sedinta


                                                                               Chindris Ovidiu


 


 


                                  Contrasemneaza


                                       Secretar


                                  Blanaru Stefan