nr. 35 din data 15.03.2010 privind stabilirea Bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2010

 


R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                         


HOTARAREA  nr. 35


  


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 4 martie 2010;


          Vazand raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate , inregistrat sub nr.4045/26.02.2010;


          In baza Deciziilor Directiei Generale a Finantelor Publice MURES nr.63/2010 si nr.64/2010 si a  Hotararii Consiliului Judetean nr.19/2010 precum si a prevederilor Legii nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 si a Legii finantelor publice locale nr.273/2006;


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 2010 se stabileste la venituri in suma de 36.728.692 lei si la cheltuieli in suma de 41.510.242 lei si este structurat pe urmatoarele bugete dupa cum urmeaza:


          Bugetul local –34.402.957 lei


          Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local –331.000 lei


          Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – 1.051.600lei


          Bugetul fondurilor externe nerambursabile – 2.449.055 lei


          Bugetul imprumuturilor interne –3.595.630 lei


Bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2010 este prezentata in anexa formular nr.10.


 


Art.2.Veniturile Bugetului Local al municipiului Tarnaveni pe anul 2010 se constituie din:


 


1).Venituri proprii  TOTAL:                          18.523.605 lei


     – din care:


Cote defalcate din impozitul pe venit                 7.200.000 lei    


          Cote alocate din impozitul pe venit


 pentru  echilibrarea bugetelor locale                           2.555.580  lei


 


          2..Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata          


pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul


comunelor,oraselor municipiilor                                 13.992.000  lei


          3).Sume defalcate din unele venituri ale bugetului


de stat pentru echilibrarea bugetelor locale                  1.323.000  lei                   


4).Donatii si sponsorizari                                        20.000  lei


          5).Subventii de la bugetul de stat                          503.962 lei


          6).Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj


 catre bugetele locale                                                       60.000  lei


 


          TOTAL   VENITURI                                     34.402.957 lei


 


 


 


Art.3.In structura economica cheltuielile bugetului localal municipiului Tarnaveni pe 2010 se prezinta astfel:          

Denumire indicatori


Prevederi 2010


(lei)


 


  CHELTUIELI-TOTAL


34.402.957


                      Din care:


 


A.Cheltuieli curente     


31.187.565


                      Din acestea:


 


– cheltuieli de personal


20.378.896


– bunuri si servicii


7.250.799


– dobanzi


898.000


– fonduri de rezerva


10.000


– transferuri curente (cultura )    


350.000


– alte transferuri


60.000


– programe cu finatare nerambursabila


730.670


– asistenta sociala(aj.sociale si de incalzire)


1.150.000


– alte cheltuieli


359.200


           -din care:


 


               burse


184.200


               asociatii si fundatii


70.000


               alte actiuni sociale


5.000


               sustinerea cultelor religioase


100.000


B.Cheltuieli de capital


3.100.000


           -din care:


 


   – active nefinanciare


3.100.000


C.Rambursari de credite interne


115.392


 


Art.4. In structura functionala, cheltuielile bugetului local al municipiului Tarnaveni pe 2010 se prezinta dupa cum urmeaza:  


         
1.


Cap.51.02-Autoritati executive


4.287.751


2.


Cap.54.02-Alte servicii publice generale(fd.rezerva,SMURD,Serv.comunitar de ev.pers.)


545.071


3.


Cap.55.02-Tranzactii privind dat.publ.si impr.(dobanzi)


938.000


4.


Cap.56.02-Transferuri catre fondul de sanatate


30.000


5.


Cap.61.02-Ordine publica si sig nationala


1.225.392


6..


Cap.61.02-Invatamant


13.537.780


7.


Cap.Sanatate


323.932


8.


Cap.67.02-Cultura,recreere si religie


1.679.705


9.


Cap.68.02-Asigurari si asistenta sociala


3.106.153


10.


Cap.70.02- Locuinte,servicii si dezvoltare publica


1.875.278


11.


Cap.74.02- Protectia mediului


3.050.170


12.


Cap.80.02 Actiuni generale, economice


5.000


13.


Cap.84.02-Transporturi


3.798.725


 


Art.5. Veniturile Bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2010 in suma de 331.000 lei se constituie din venituri curente in suma de 11.000 lei si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni in suma de 320.000 lei.


 


Art.6. In structura economica cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2010 se prezinta astfel:


                                                                   lei


CHLETUIELI TOTAL                                                331.000


Din care:


1.Cheltuieli curente                                                331.000


din care


a.Cheltuieli de personal                                          191.000


b.Bunuri si servicii                                                  140.000


 


Art.7. In structura functionala cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2010 se prezinta dupa cum urmeaza:           


                                                                                     lei


Muzeul municipal                                                      91.000


Casa de cultura                                                      228.000


Camin cultural Bobohalma                                        12.000


 


          Art.8. Veniturile Bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2010 se constituie din venituri curente in suma de 953.200 lei.


 


Art.9. In structura economica cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2010 se prezinta astfel:


                                                              lei


CHLETUIELI TOTAL                                               1.051.600


Din care:


1.Cheltuieli curente                                               1.051.600


din care


a.Cheltuieli de personal                                            220.000


b.Bunuri si servicii                                                    831.600


 


Art.10. In structura functionala cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2010 se prezinta dupa cum urmeaza: 


                                                                                      Lei


Invatamant                                                             596.600


Cultura recreere si religie                                            93.500


Piete, targuri si oboare                                             330.000


          Pasuni                                                                       31.500


 


Art.11. Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2010 in suma de 1.361.535 lei la venituri si 2.449.055 lei la cheltuieli.


 


Art.12. Se aproba Bugetul finantarilor rambursabile interne pe anul 2010 in suma de 3.595.630 lei.


 


Art.13. Se aproba:


          Lista obiectivelor de investitii pe anul 2010 cu finantare integrala de la bugetul local


          Lista obiectivelor de investitii pe anul 2010 cu finantare integrala de la bugetul finantarilor rambursabile interne


          Lista obiectivelor de investitii pe anul 2010 cu finantare din fonduri externe nerambursabile


 


Art.14. Se stabileste numarul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului si  serviciile publice de interes local, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.15. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                               Chindris Ovidiu


 


                                  Contrasemneaza


                                        Secretar


                                    Blanaru Stefan