nr. 37 din data 25.03.2010 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.37/2009 privind stabilirea programului de circulatie pe traseul Tarnaveni – Bobohalma – Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 37


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 martie 2010;


          Vãzând adresa nr.208/15.03.2010 emisa de S.C.TAR S.A. precum si referatul intocmit de inspector Mota Nicolae inregistrat sub nr.5218/2010;


In temeiul prevederilor art.10 lit.b, art.12 al3, art.17 lit.b din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local;


          În baza prevederilor art.46.al.1si art.36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Incepand cu data de 01 aprilie 2010 se modifica Anexa la Hotararea Consiliului Local nr.37/2009 privind stabilirea programului de circulatie pe traseul Tarnaveni – Bobohalma – Tarnaveni prin anularea cursei din zilele de duminica cu plecare din Tarnaveni la ora 7,30 – retur ora 8,00.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni si conducerea S.C.TAR S.A.


 


 


                                                                Presedinte de sedinta


                                                                       Chindris Ovidiu


 


  


 


                         Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru