nr. 36 din data 25.03.2010 privind aprobarea œListei cu obiective de investi�ii propuse a se realiza �n anul 2010 cu finan�are de la bugetul local repartizat pentru S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mures – Sucursala T�rn�veni 

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T A R A R E A  nr. 36/2010


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 25 martie 2010;


Vazand expunerea de motive  inregistrata sub nr.5179/2010;


             In baza prevederilor art. 46 al.1 si 36 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


HOTARASTE:


 


  Art. 1. Se aproba œ Lista cu obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2010 cu finantare  de  la  bugetul  local repartizata pentru  S.C.  COMPANIA  AQUASERV S.A.


Tg.Mures – Sucursala Tarnaveni , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


 Art. 2. Cu ducerea la �ndeplinire a prezentei hotarari se inssrcineazs Primarul Municipiului Tarnaveni si conducerea S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg.Mures. 


Presedinte de sedinta


 Chindris Ovidiu                                                                                   Contrasemneaza


                                                                                       Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru


Anexa