nr. 39 din data 25.03.2010 privind stabilirea unor situatii deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenta

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                 


H O T Ã R R E A   nr. 39


           Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 martie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de Compartimentul de asistenta sociala inregistrat sub nr.5193/2010;


In temeiul prevederilor art.28 al.2 dinLegea nr.416/2001;


          În baza prevederilor art.46.al.1si art.36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se stabilesc urmatoarele situatii deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenta:


          1. Existenta unei stari de sãnãtate – dovedita cu acte medicale –  care necesitã investigatii de specialitate, interventii chirurgicale, procurarea unor medicamente sau echipamente medicale, al cãror cost nu poate fi acoperit prin pachetul de asigurãri de sãnãtate, iar veniturile familiei persoanei bolnave nu pot acoperi acest cost.


          2. Imposibilitatea suportarii unor cheltuieli minime necesare înmormântãrii unei persoane iar familia decedatului nu  beneficiaza  de ajutor de inmormantare potrivit unor legi speciale.


3. Persoane decedate pe raza Municipiului Tarnaveni, care nu are apartinatori.


 


Art.2.Ajutoarele de urgenta vor fi acordate numai in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul local al municipiului Tarnaveni.


 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                         Presedinte de sedinta


                                                             Chindris Ovidiu


 


 


                          Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru