nr. 42 din data 25.03.2010 privind aprobarea strategiei locala de dezvoltare a municipiululi Tarnaveni etapa I

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 42


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 martie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de inspector Vasile Chirila inregistrat sub nr.5352/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1si art.36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba strategia locala de dezvoltare a municipiululi Tarnaveni etapa I conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


         


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                           Chindris Ovidiu 
 


                         Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru