nr. 41 din data 25.03.2010 privind aprobarea infiinþarii unei autogãri

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr.41


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 martie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de inspector Mota Nicolae inregistrat sub nr.5219/2010;


In temeiul prevederilor art.43 al.1 din OUG nr.109/2005 si art.126 al.1 lit.d din Normele aprobate prin Ordinul MTCT nr.1892/2006;


          În baza prevederilor art.46.al.1si art.36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. In scopul deservirii transportul rutier public de persoane, se aproba infiinþarea unei autogãri, in imobilul situat in municipiul Tarnaveni Aleea Garii nr.2.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                          Chindris Ovidiu


 


                         Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru