CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT TEMPORAR DE ZIDAR -TR III

ROMANIA


JUD.MURES


MUN.TARNAVENI


PRIMARIA


 


                                                                                A N U N T


                                   PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA


 


Unui post vacant temporar de zidar – tr III, la Sector Intretinere  Reparatii  Strazi.


 


 


Conditii:


studii medii sau generale, cu calificare  sau specializarea in meseria de zidar;


        vechime in munca ,  minim  5 ani


 


Concursul constã din  proba scrisa si interviu


 


ACTE NECESARE:


           cerere     


           COPIE ACT STUDII


           recomandare de la ultimul loc de munca


           copie act identitate


           cazierul judiciar


           curriculum vitae


           copia carnetului de munca


           adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului


 


data, ora si locul desfãºurãrii concursului:


            12.04.2010 , ora 10,00, la sediul instituþiei cam. 6


 


 


Termenul de depunere al dosarelor este pânã la data de 09.04.2010 ora 15.


 


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26- SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL. 443400 int. 35


                 


                                                     P R I M A R,


 


                                         Ing. Matei Alexandru- Adrian


 


 


 


 


 


     Bibliografia si tematica 


 


 


1.- Indrumatorul constructorului- S. Pop si S. Tologea ( pentru zidari),


2.- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual,


3.- Regulamentul de Ordine Interioara,


4.- Legea nr. 215/2001 actualizata, privind administratia publica locala.


 


 


DIRECTOR DOMENIUL PUBLIC


GHERMAN VASILE