nr. 44 din data 29.04.2010 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii imobillului – teren si constructii situat in Tarnaveni str. Rampei nr.1

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTÃRÂREA NR. 44 / 2010

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 29 aprilie 2010,


Vãzând referatul nr. 5519/2010, intocmit de Director Executiv Beleanu Celestin, 


             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii imobillului –  teren si constructii – in suprafata de 5660,33 m.p. situat in  Tarnaveni str. Rampei nr.1 inscris in CF nr.10/N Tarnaveni.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


 


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru