nr. 45 din data 29.04.2010 privind aprobarea P.U.D. pe amplasamentul situat in Tarnaveni, str.1 Decembrie 1918 , FN pentru realizarea unei spalatorii auto

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A  nr. 45 / 2010 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 aprilie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de arhitect sef ing.Coros Ioan, înregistrat sub nr.5977/2010;


          In temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificarile ulterioare si Legii nr.350/2001;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Se aproba P.U.D. pe amplasamentul situat in Tarnaveni, str.1 Decembrie 1918 , FN pentru realizarea unei spalatorii auto, conform anexei care face parte din prezenta Hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 

 


Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


 
                           


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru