nr. 46 din data 29.04.2010 privind delegarea d-lui șTEFAN BLÃNARU, sã rãspundã de coordonarea activitãþii S.P.C.L.E.P. Târnãveni

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTÃRÂREA   NR. 46/2010


privind delegarea d-lui șTEFAN BLÃNARU, sã rãspundã de coordonarea activitãþii S.P.C.L.E.P. Târnãveni


 


 


Consiliul local al municipiului Târnãveni, judeþul Mureº, întrunit în ºedinþã ordinarã din data de 29 aprilie 2010;


Avînd în vedere raportul de specialitate nr.6934/2010, întocmit ºi prezentat de cãtre Sorin-Mircea Surdu, ºeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor, care este însoþit de referatul de aprobare ºi avizul comisiei de specialitate;


Vãzând ºi prevederile art. 9 alin 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare de evidenþã a persoanelor ºi prevederile art.II alin.6 din Legea nr. 243 din 2009,


în temeiul art. 36 alin 2 lit. d, alin 6 lit. a pct 12, art 45 alin 1 coroborat cu prevederile art. 115 alin 1 lit b din legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã, republicatã ºi actualizatã


 


 


HOTÃREșTE:


 


 


Articol unic. Se deleagã d-l ștefan Blãnaru, secretarul municipiului Târnãveni, sã coordoneze activitatea de evidenþã a persoanelor ºi stare civilã desfãºuratã de cãtre Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Târnãveni, fãrã personalitate juridicã, aflat în subordinea Consiliului Local Târnãveni.


 


Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


 


                            


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru