nr. 47 din data 29.04.2010 privind aprobarea aderãrii unor unitãþi administrativ teritoriale la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


CONSILIUL LOCAL TARNAVENI


 


 


 


HOTÃRÂREA NR. 47


din 29.04.2010


privind aprobarea aderãrii unor unitãþi administrativ teritoriale


la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni


Vãzând expunerea de motive nr. 6622/07.04.2010, a d-lui ing. Chirila Vasile privind aprobarea aderãrii unor unitãþi administrativ teritoriale la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ, precum ºi avizele comisiilor de specialitate,


Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c ºi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitãþi publice ºi ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apã ºi canalizare,


Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ,


Având în vedere prevederile art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) ºi alin. (7) lit. c), din Legea nr. 215/2001,


În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administraþia publicã localã, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


 


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art. 1. Se încuviinþeazã aderarea la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ a urmãtoarelor unitãþi administrativ teritoriale: comunele Breaza, Faragau din judetul Mures.


 


Art. 2. Se mandateazã domnul Chirila Vasile, reprezentantul Municipiului Tarnaveni în Adunarea Generalã a Asociaþiei, pentru a vota în cadrul Adunãrii în sensul celor menþionate la articolul 1 ºi a semna Actul adiþional la Actul constitutiv al Asociaþiei.


 


Art. 3. Prezenta hotãrâre se comunicã Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA INVEST MUREȘ.


 


 


Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


 


                            


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru