nr. 49 din data 29.04.2010 privind aproba oganizarea si desfasurarea „Zilelor olimpismului la Tarnaveni” in ultimele zile de sambata si duminica a lunii mai a fiecarui an

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 49 / 2010


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 aprilie 2010;


          Vãzând Referatul intocmit de Consilier Cabinet Primar  Begher Lenuta inregistrat sub nr.7365/2010;


          În baza prevederilor art.36 al.6 lit.a pct.6 si art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aproba oganizarea si desfasurarea „Zilelor olimpismului la Tarnaveni” in ultimele zile de sambata si duminica a lunii mai a fiecarui an.


          Sumele necesare desfasurarii acestei actiuni, vor fi cuprinse in bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul respectiv.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel                            


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru