nr. 51 din data 29.04.2010 privind aprobarea alocarii de fonduri cultelor religioase din municipiul Tarnaveni pentru continuarea construirii ºi repararii lãcaºurilor de cult ºi pentru conservarea ºi întreþinerea bunurilor de patrimoniu aparþinând cultelor, precum ºi pentru activitãþile de asistenþã socialã susþinute de acestea

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                            


H O T A R A R E A  nr. 51 / 2010


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 aprilie 2010;


          Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.7364/2010


          In temeiul prevederilor Legii nr.125/2002 de aprobare a Ordonanþei nr.82/2001;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


          Art.1.Se aprobã alocarea de fonduri cultelor religioase din municipiul Tarnaveni pentru continuarea construirii ºi repararii lãcaºurilor de cult ºi pentru conservarea ºi întreþinerea bunurilor de patrimoniu aparþinând cultelor, precum ºi pentru activitãþile de asistenþã socialã susþinute de acestea dupã cum urmeazã:


 


          Biserica Ortodoxa                                 70000 lei


          Biserica Greco catolica                          13000 lei


          Biserica Romano catolica                        3400 lei


          Biserica Unitarianã                                  3600 lei


          Biserica Reformatã                               10000 lei


 


Art.2.Sumele prevazute la art.1. vor fi repartizate parohilor, de catre organele ierarhice ale acestora si reprezinta limite maximale care vor fi acordate pe baza cererilor si a documentatiilor necesare decontarii conform procedurilor legale.


 


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


         


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru