nr. 50 din data 29.04.2010 privind completarea art.1 cap.IX din Hotararea Consiliului Local nr.3/2010

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 50 / 2010


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 aprilie 2010;


          Vãzând Referatul intocmit de Consilier Badea Cristina inregistrat sub nr.7223/2010;


          În baza prevederilor art.36 al.6 lit.a pct.6 si art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E
 


          Art.1. Se completeaza art.1 cap.IX din Hotararea Consiliului Local nr.3/2010 cu pct.27 care va avea urmatorul continut:


 


“Taxa pentru inchirierea unor suprafete de teren din domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni (exclusiv locuri publice) pentru desfasurarea de activitati de productie sau comert in suma de 5 lei/m.p./luna.”


 


Art.2. In cazul in care exista mai multe solicitari de inchiriere pentru aceeasi suprafata de teren, se va organiza licitatie, suma de la art. 1 fiind pretul de pornire.


 


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


                             


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru