CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTA : Inspector clasa I grad principal din cadrul Serviciului Administratie Public Locala


 


 


PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA  FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE TEMPORAR  VACANTA :


Inspector clasa I grad principal din cadrul  Serviciului Administraþie Publicã Localã


 


CONDIÞII GENERALE:


      candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;


 


CONDIÞII SPECIFICE:


studii superioare de lunga duratã, absolvite cu diplomã de licenþã; 


– vechime minimã în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice – 5 ani;


 


ACTE NECESARE:


COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


CAZIERUL JUDICIAR;


DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


– proba scrisã 17.05.2010, orele 10,00;


– interviu  19.05.2010, orele 14,00 ;


 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 14.05.2010;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  – TELEFON 0265/443400.


 


PRIMAR


ING.  MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


 


               


 


Bibliografia de concurs


pentru ocuparea functiei publice de execuþie temporar vacanta-


inspector clasa I grad principal din cadrul  Serviciului Administraþie Publicã Localã


 


·         Bibliografie specificã  funcþiei publice de inspector – Compartiment Asistenþã Socialã


 


1. Lege nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;


2. Lege nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;


3. Ordonanþã de urgenþã nr. 105/2003 privind alocaþia familialã complementarã ºi alocaþia de susþinere pentru familia monoparentalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;


4. Legea nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare – republicatã în Monitorul Oficial nr. 251 din 22 martie 2004, modificatã ºi completatã de Legea nr. 251/2006.


5. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduitã a funcþionarilor publici –  publicatã în M.O. 157 din 23 februarie 2004;


6. Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.


 


 


PRIMAR,


ALEXANDRU-ADRIAN MATEI