nr. 61 din data 27.05.2010 privind angajarea suportarii unor costuri in calitate de co-partener in programul Biblionet

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


H O T Ã R R E A   nr.  61


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 mai 2010;


Vãzand referatul întocmit de Director Biblioteca prof.Gheorghe Moldovan inregistrat sub nr.9975/2010;


În baza prevederilor art. 46 al. 1 ºi art. 36 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art. 1. In calitate de co-partener in programul Biblionet, Consiliul Local al municipiului Tarnaveni se angajeaza sa suporte urmatoarele costuri aferente administrarii spatiului din biblioteca municipala unde vor functiona calculatoarele cu acces public gratuit la Internet: abonamentul Internet, asigurarea echipamentelor donate prin programul Biblionet, plata utilitatilor si asigurarea securitatii spatiului prin instalarea unor sisteme de siguranta.De asemenea, Consiliul Local Tarnaveni, se angajeaza sa finanteze costul transportului bibliotecarilor pentru participarea la cursurile de instruire organizate de Biblionet, la Biblioteca Judeteana Mures.


 


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                          Cimpoca Alin Claudiu


 


 


               Contrasemneaza


                     Secretar


                Stefan Blanaru