nr. 62 din data 27.05.2010 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii infiintarii Centrului social de urgenta cu destinatie multifunctionala si a Centrului rezidential pentru persoane varstnice

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


H O T Ã R R E A  nr.62


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 mai 2010;


          Vãzând referatul intocmit de Sef Serviciu SPAS înregistrat sub nr.3224/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aproba necesitatea si oportunitatea infiintarii  Centrului social de urgenta cu destinatie multifunctionala si a Centrului rezidential pentru persoane varstnice.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                          Presedinte de sedinta


                                                          Cimpoca Alin Claudiu


 


 


               Contrasemneaza


                     Secretar


                Stefan Blanaru