nr. 64 din data 27.05.2010 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre SC Compania Aquaserv SA sucursala Tarnaveni si Comuna Bagaciu

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


H O T Ã R R E A  nr. 64


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 mai 2010;


          Vãzând adresa nr.1143/2010 a S.C.Aquaserv inregistrata sub nr.10331/2010;


In temeiul art.12 al.3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


Art.1.Se aproba incheierea unui contract de comodat intre SC Compania Aquaserv SA sucursala Tarnaveni si Comuna Bagaciu pentru utilizarea suprafetei de 4.00 m.p. din incinta rezervorului de apa Bozias de 5000 m.c. in scopul amplasarii unei statii de pompare pentru alimentarea cu apa a comunei Bagaciu.


         


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                          Presedinte de sedinta


                                                          Cimpoca Alin Claudiu


 


 


               Contrasemneaza


                     Secretar


                Stefan Blanaru